Anthony Kane vs. Fadi Merza

13. Kampf: K1 3x3
Anthony Kane vs. Fadi Merza
Unentschieden