Anton Lapatadu vs. Samir Kurtagic

Kampf 13 – Box 6x3
Anton Lapatadu vs. Samir Kurtagic
Sieger Kurtagic